• Najbliższy mecz Lechii
  VS
  30.11.2020, 18:00
 • Najbliższy mecz Lechii
  VS
  05.12.2020, 20:00
 • Najbliższy mecz Lechii
  VS
  14.12.2020, 18:00
 • Najbliższy mecz Lechii
  VS
  19.12.2020, 00:00
 • Najbliższy mecz Lechii
  VS
  06.02.2021, 00:00
 • Najbliższy mecz Lechii
  VS
  13.02.2021, 00:00
 • Najbliższy mecz Lechii
  VS
  20.02.2021, 00:00
 • Najbliższy mecz Lechii
  VS
  27.02.2021, 00:00
 • Najbliższy mecz Lechii
  VS
  06.03.2021, 00:00
 • Najbliższy mecz Lechii
  VS
  13.03.2021, 00:00
 • Najbliższy mecz Lechii
  VS
  20.03.2021, 00:00
 • Najbliższy mecz Lechii
  VS
  03.04.2021, 00:00
 • Najbliższy mecz Lechii
  VS
  10.04.2021, 00:00
 • Najbliższy mecz Lechii
  VS
  17.04.2021, 00:00
 • Najbliższy mecz Lechii
  VS
  21.04.2021, 00:00

Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych

2018-07-03 06:58:00

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:


Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Lechię Gdańsk S.A. odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwanego RODO)  w sprawie ochrony osób fizycznych oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

 

Skąd mamy Państwa dane?


Państwa dane pozyskaliśmy:

1.      bezpośrednio od Państwa.

2.      od podmiotu, który zawarł z Lechią Gdańsk S.A.umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,

3.      od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z Lechią Gdańsk S.A., który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub przepisu prawa.

 

 

Kto jest administratorem Państwa danych?


Lechia Gdańsk S.A.z siedzibą w Gdańsku, pod adresem ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk, KRS: 0000325053, NIP: 9571015123, numer REGON: 220743305, tel.: 22 560 43 00 (czy to jest prawidłowy numer?) , e-mail: 
rodo@lechia.pl 

 

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?


Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

a.             wykonania umowy sprzedaży biletu/karnetu oraz możliwości uczestnictwa w meczach objętych karnetem

b.             zawarcia i realizacji innych umów, w tym kontraktów niezbędnych do funkcjonowania Klubu. 

c.             wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na Klubie,  związanych ściśle z naszą działanością sportową, a także wypełnienia obowiązków, które ciążą na Lechii Gdańsk S.A  jako podmiocie gospodarczym i organizatorze imprez masowych, w szczególności monitoring stadionu podczas meczów;

d.             ewentualnego dochodzenia roszczeń ich identyfikowania oraz obrony przed nimi;

e.             prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Lechia Gdańsk S.A. oraz partnerów i sponsorów Klubu, jak również jednostek i podmiotów powiązanych z Klubem.

 

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?


W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowyz Lechią Gdańsk S.A., np. kupna biletu, karnetu czy też karty kibica, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta.

W pozostałym zakresie, czyli, jeśli podanie danych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy, podanie danych osobowych jest dobrowolne i dobywa się na podstawie udzielonej zgody np. zgody na przystąpienie do Akademii, zgody na otrzymywanie newslettera.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?


Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

1. zawarcie i wykonanie umowy z Lechia Gdańsk S.A.,

2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Lechii Gdańsk S.A w związku a prowadzoną działalnością gospodarczą (np. wystawienie, księgowanie i archiwizowanie faktury)

3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Lechii Gdańsk S.A. w związku z jego działalnością sportową, zwłaszcza w zakresie oraganizacji meczów na podstawie  Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

4. prawnie uzasadniony interes Lechii Gdańsk S.A.(marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z Lechia Gdańsk S.A.na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot lub gdy jesteście Państwo osobą podaną do kontaktu w celu realizacji umowy)

5. wyrażona przez Państwa zgoda

 

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Na podstawie przepisów RODO, mają Państwo prawo do żądania od Lechii Gdańsk S.A.dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także możemy je, na Państwa żądanie, przenieść do innego administratora danych. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, zwłaszca w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Lechii Gdańsk S.A.mogą Państwo wnieść sprzeciw.


Jak cofnąć zgodę?

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Lechii Gdańsk S.A.w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.


Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Lechią Gdańsk S.A.lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Lechia Gdańsk S.A.i jakie mogą być podnoszone wobec Lechii Gdańsk S.A. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody lub do momentu ustania celu przetwarzania np. rezygnazji z członowstawa w Akademii.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Lechia Gdańsk S.A.na Państwa rzecz, lub gdy jesteście Państwo podani jako osoba do kontaktu do wykonania tej umowy, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w związku z działaniami marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania (zakończenie działań marketingowych). 


Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Lechię Gdańsk S.A. jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami?


Obecnie takie skargi kierować można  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?


Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.


Co do zasady nie przekazujemy żadnych danych osobowych do Państw trzecich.

Może się zdarzyć, że dane osobowe podane nam w korespondencji mailowej są przechowywane na serwerach firmy Microsoft np. w Stanach Zjednoczonych, w takim przypadku Lechia Gdańsk S.A. zapewnia odpowiednie zawarcie umowy z Microsoft, z kolei Microsoft w ramach stosowanych regulaminów zapewnia, że przetwarzania odbywa się, zgodnie z obowiązujacymi przepisami i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. 

 

Pliki Cookies


Portal http://www.lechia.pl/ wykorzystuje pliki cookies.Pliki te są zbierane wyłącznie w celu zbierania informacji, w celu dostosowywania sprzedaży do poszczególnych produktów, indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Pliki Cookies są przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Klienta i nie służą bezpośrednio gromadzeniu danych osobowych. Oznacza to, że Klient może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę Cookies, lecz to ograniczy możliwość korzystania z Serwisu Klubu.


Lechia Gdańsk S.A. zbiera adresy IP w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Służą one do wykonywania działań statystycznych oraz do lepszej możliwości zarządzania plikami Cookies.

Lechia Gdańsk S.A. informuje także Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta. Pliki Cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

Lechia Gdańsk S.A informuje także Klientów, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie Plików Cookies na urządzeniu Klienta, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie Plików Cookies w trakcie świadczenia usługi.


Odbiorcy danych:


Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów trzecich będących kooperantami Lechii Gdańsk S.A. Są to podmioty świadczące dla nas usługi z zakresu IT, monitoringu wizyjnego, podmioty współpracujące w zakresie kolportażu biletów, podmioty świadczące usługi z zakresu działań marketingowych w tym wykonywania fotografii, czy nagrań video. Wszyscy procesorzy przekazywanych danych osobowych zostają zweryfikowani przez Lechię Gdańsk S.A. w zakresie bezpieczeństwa ochrony danych oraz zobowiązani na podstawie stosownej umowy na używanie danych osobowych tylko i wyłącznie do celów wyznaczonych przez Lechię Gdańsk S.A.

Odbiorcami danych osób uczestniczących w organizowanych przez nas meczach są także podmioty uprawnione do otrzymywania tych danych na podstawie przepisów w tym zwłaszcza ustawy o organizacji imprez masowych. 

Odbiorcami danych uczestników Akademii są dodatkowo Pomorski i Polski Związek Piłki Nożnej, dane te są przekazywane w oparciu o wyrażone zgody. 


Lechia Gdańsk S.A. jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W tym konkretnym celu Lechia Gdańsk S.A. zaangażowało do współpracy specjalistów w zakresie RODO oraz ISO 27001:2015 oraz dokonała pełnego dostosowania do ww. zestawów norm w zakresie przetwarzania danych osobowych.


Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania w sprawie ochrony danych, prosimy o kontakt mailowy na adres:  rodo@lechia.pl.

lub telefoniczny:

Inspektor Ochrony Danych - Paweł Modrzejewski tel. 544 544 001

 

Zastępca Inspektora Ochrony Danych  - Izabela Walczak  tel. 791 543 400 

Szanowny Kliencie, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.
Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies w celach marketingowych przez Lechię Gdańsk S.A.

Dokument Polityki Prywatności

Akceptuję
Nie zgadzam się