Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych

2018-07-03 06:58:00

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Lechię Gdańsk S.A. odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

1.      bezpośrednio od Państwa.

2.      od podmiotu, który zawarł z Lechią Gdańsk S.A.umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,

3.      od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z Lechią Gdańsk S.A., który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody.

 

 

Kto jest administratorem Państwa danych?

Lechia Gdańsk S.A.z siedzibą w Gdańsku, pod adresem ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk, KRS: 0000325053, NIP: 9571015123, numer REGON: 220743305, tel.: 22 560 43 00, e-mail: rodo@lechia.pl

 

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

a.       wykonania umowy sprzedaży biletu/karnetu oraz możliwości uczestnictwa w meczach objętych karnetem;

b.      wypełnienia przez Lechię Gdańsk S.A. obowiązków prawnych, ciążących na Klubie,  jako organizatorze imprez masowych, w szczególności monitoring stadionu podczas meczów;

c.       ewentualnego dochodzenia roszczeń ich identyfikowania oraz obrony przed nimi;

d.      prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Lechia Gdańsk S.A. oraz partnerów i sponsorów Klubu, jak również jednostek i podmiotów powiązanych z Klubem.

 

 

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowyz Lechią Gdańsk S.A., np. kupna biletu, karnetu czy też karty kibica, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

 

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

1. zawarcie i wykonanie umowy z Lechia Gdańsk S.A.,
2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Lechii Gdańsk S.A.(np. wystawienie faktury),
3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Lechii Gdańsk S.A. w związku z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
4. prawnie uzasadniony interes Lechii Gdańsk S.A.(marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z Lechia Gdańsk S.A.na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),
5. wyrażona przez Państwa zgoda,

 

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od Lechii Gdańsk S.A.dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także możemy je, na Państwa żądanie, przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Lechii Gdańsk S.A.mogą Państwo wnieść sprzeciw.

 

Jak cofnąć zgodę?

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Lechii Gdańsk S.A.w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie jest możliwe jedynie w przypadku realizowania przez Lechię Gdańsk S.A. celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Lechią Gdańsk S.A.lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Lechia Gdańsk S.A.i jakie mogą być podnoszone wobec Lechii Gdańsk S.A. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Lechia Gdańsk S.A.na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

 

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Lechię Gdańsk S.A.?

Obecnie takie skargi kierować można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.

 

Pliki Cookies

            Portal http://www.lechia.pl/ wykorzystuje pliki cookies.Pliki te są zbierane wyłącznie w celu zbierania informacji, w celu dostosowywania sprzedaży do poszczególnych produktów, indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Pliki Cookies są przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Klienta i nie służą bezpośrednio gromadzeniu danych osobowych. Oznacza to, że Klient może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę Cookies, lecz to ograniczy możliwość korzystania z Serwisu Klubu.

Lechia Gdańsk S.A. zbiera adresy IP w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Służą one do wykonywania działań statystycznych oraz do lepszej możliwości zarządzania plikami Cookies.

Lechia Gdańsk S.A. informuje także Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta. Pliki Cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

Lechia Gdańsk S.A informuje także Klientów, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie Plików Cookies na urządzeniu Klienta, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie Plików Cookies w trakcie świadczenia usługi.

Odbiorcy danych:

Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów trzecich będących kooperantami Lechii Gdańsk S.A. Wszyscy procesorzy przekazywanych danych osobowych zostają zweryfikowani przez Lechię Gdańsk S.A. w zakresie bezpieczeństwa ochrony danych oraz zobowiązani na podstawie stosownej umowy na używanie danych osobowych tylko i wyłącznie do celów wyznaczonych przez Lechię Gdańsk S.A.

Państwa dane są również przekazywane organom państwowym, które na mocy odrębnych przepisów są uprawnione do prowadzenia postępowań.

 

Lechia Gdańsk S.A. jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W tym konkretnym celu Lechia Gdańsk S.A. zaangażowało do współpracy specjalistów w zakresie RODO oraz ISO 27001:2015 oraz dokonała pełnego dostosowania do ww. zestawów norm w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt mailowy z naszym Inspektorem Ochrony Danych: rodo@lechia.pl.

 

Szanowny Kliencie, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.
Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies w celach marketingowych przez Lechię Gdańsk S.A.

Dokument Polityki Prywatności

Akceptuję
Nie zgadzam się