REGULAMIN FESTYNU DLA DZIECI

„LECHIA TALENT’S DAY’’

 • Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, KRS: 0000910184
 • Stadion Polsat Plus Arena Gdańsk 
 • 28 maja 2023 r. godz.9.30 – 18.30

 

 • Promocja zdrowego trybu życia
 • Promocja aktywności fizycznej
 • Integracja grup dzieci i młodzieży oraz ich rodziców
 • Rywalizacja sportowa, gry i zabawy jako element edukacji rówieśniczej

 

 • 9.30 – 10:00 – Zapisy
 • 10.15 – Mini turniej część 1: rocznik 2015/2016
 • 10.15 – Zabawy ruchowe dla dzieci: atrakcje (zjeżdżalnie, zamek dmuchany mały, dmuchane piłkarzyki, strefa zdrowia, malowanie twarzy, wata cukrowa, popcorn, strefa zabaw ) dla dzieci,
 • 11.45 – Mini część 1 : rocznik 2017/2018
 • 11.45 – Zabawy ruchowe dla dzieci: atrakcje (zjeżdżalnie, zamek dmuchany mały, dmuchane piłkarzyki, strefa zdrowia, malowanie twarzy, wata cukrowa, popcorn, strefa zabaw) dla dzieci
 • 13.00 – Mini turniej część 2 : rocznik 2015/2016
 • 13.00 – Atrakcje dodatkowe: zwiedzanie stadionu, zwiedzanie muzeum, zwiedzanie autokaru klubowego, zdjęcia i autografy  piłkarze 1 zespołu  dla rocznika 2015,2016,2017
 • 14.15 – Mini turniej część 2 : rocznik 2017/2018
 • 14.15 – Atrakcje dodatkowe: zwiedzanie stadionu, zwiedzanie muzeum, zwiedzanie autokaru klubowego, zdjęcia i autografy  piłkarze 1 zespołu  dla rocznika 2015/2016
 • 16.00 – Podsumowanie  mini turnieju, zakończenie festynu
 • Prawo uczestnictwa według kolejności zgłoszeń dzieci ( chłopcy i dziewczynki) w przedziale wiekowym 5-8 lat , roczniki 2015/2016/2017/2018

 

Organizatorem festynu „Zostań Lechistą” w dniu 28 maja 2023 r. na Stadionie Polsat Plus Arena jest Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk z siedzibą w Gdańsku ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1

 • Festyn jest imprezą otwartą, o uczestnictwie w festynie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • W festynie mogą uczestniczyć dzieci w przedziale wiekowym 5-8 lat , roczniki 2015/2016/2017/2018
 • Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu uczestnikom festynu.
 • Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania festynu będą przebywać na terenie stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk.
 • Każdy uczestnik festynu ma obowiązek stosować się do postanowień Regulaminu Festynu.
 • Każdy uczestnik festynu lub jego opiekun jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować organizatora o złym samopoczuciu lub stanie zdrowia własnym jak i innych uczestników przed i w trakcie festynu.
 • Celem Regulaminu Festynu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na festynie i korzystania przez nich z terenu, na którym odbywa się festyn, a także znajdujących się na tym terenie urządzeń.
 • Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom na imprezie oraz porządek podczas trwania festynu, poprzez m.in. służby porządkowe i zabezpieczenie medyczne.
 • Uczestnicy festynu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie festynu zobowiązane są stosować się do poleceń organizatora i służb porządkowych. 
 • Uczestnicy festynu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie festynu zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na festynie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu Festynu. 
 • Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Festynu.
 • Służby porządkowe na terenie festynu są uprawnione do:

– Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości

– Przeglądania zawartości bagażu, odzieży osób, 

– Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się    niezgodnie z Regulaminem Festynu, a w przypadku nie wykonania tych poleceń wezwania do opuszczenia festynu,

– Ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia  lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

 • W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanego bagażu lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na festynie jest zabronione członek służb porządkowych odmawia wpuszczania na festyn osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów lub usuwa ją z festynu.
 • Służby porządkowe są zobowiązane usunąć z terenu festynu osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem Festynu.
 • Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie festynu:

     – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów

     – materiałów wybuchowych

     – wyrobów pirotechnicznych

     – materiałów pożarowo niebezpiecznych

     – napojów alkoholowych

     – środków odurzających i papierosów

     – dronów.

 • Wejście na teren festynu ze zwierzętami jest zakazane, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób z niepełnosprawnościami, które mogą przebywać na terenie festynu ze swoimi psami przewodnikami.
 • Zakazane jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności usługowej, handlowej lub innej zarobkowej na terenie festynu bez zgody Organizatora.
 • Osoby małoletnie mogą być uczestnikami festynu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, której przewidzenie lub zapobieżenie było niemożliwe. W szczególności za wystąpienie siły wyższej uznaje się: warunki atmosferyczne (np. opady, wichury, upały), awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną oraz oświetlenie, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań i/lub obowiązków oraz wszelkie nadzwyczajne zjawiska (zmiany) natury społecznej, gospodarczej, politycznej czy prawnej
 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w festynie na potrzeby reklamowe, promocyjne a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji naborów.
 • Współadministratorami danych osobowych zgłaszanego dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego są:
 • Lechia Gdańsk S.A. z siedzibą ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk.
 • Akademia Piłkarska Lechii Gdańsk, z siedzibą Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk.
 • Współadministratorzy wyznaczyli wspólny punkt kontaktowy, którym jest Inspektorem Ochrony Danych Lechii Gdańsk S.A w sprawie ochrony danych: rodo@lechia.pl.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu
 • kontaktu w związku organizowanym wydarzeniem na podstawie Państwa zgody wyrażonej podczas wysyłania zgłoszenia,
 • realizacją wydarzenia ,
 • wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na wspóladministratorach,  związanych ściśle z naszą działalnością sportową, w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 25.06.2010r. o sporcie,
 • promocji działań Akademii i Lechii Gdańsk poprzez zamieszczanie wizerunków uczestników wydarzenia na stronie internetowej Lechii oraz profilach w mediach społecznościowych,
 1. Podstawą przetwarzania danych Zawodnika oraz jego rodziców / opiekunów prawnych jest wyrażona zgoda w oraz obowiązki nałożone na Administratora jako Klub sportowy, wynikające w szczególności z Ustawy z dnia 25.06.2010r. o sporcie.
 2. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wypełniania celu (organizacja festynu) , przez okres wymagany przez przepisy prawa lub do momentu wycofania zgody.
 3. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom z nami współpracującym w zakresie usług IT, usług fotograficznych i video.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do przenoszenia danych.
 5. W przypadku uznania, że dane są przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jako organu nadzorczego.
 6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Można to zrobić kontaktując się z nami na podany powyżej adres siedziby lub adres email Inspektora Ochrony Danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych , jakiego dokonano przed jej wycofaniem.