Regulamin spotkania dla karnetowiczów Lechii Gdańsk w rundzie jesiennej sezonu 2022/2023

 1. Organizatorem wydarzenia dla karnetowiczów Lechii Gdańsk w sezonie 2022/2023 w rundzie jesiennej do 27-11.2022 jest Lechia Gdańsk S.A., zwana dalej „Organizatorem”, e-mail: biuro@lechia.pl
 2. Zapisy na wydarzenie realizowane są za pośrednictwem strony internetowej lechia.pl
  Do dokonania zapisu niezbędne jest podanie danych takich jak: imię i nazwisko, numer karty kibica, numer PESEL, adres email oraz numer telefonu uczestnika.
  Osoby małoletnie mogą być uczestnikami wydarzenia wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, pod warunkiem posiadania karnetu na sezon 2022/23 lub tylko dotyczącego rundy jesiennej w tym sezonie, po dokonaniu wcześniejszego zapisu na wydarzenie przez stronę www.lechia.pl
 3. Wydarzenie ma charakter zamknięty, jest przeznaczone wyłącznie dla karnetowiczów, którzy zakupili karnety w sezonie 2022/23, zarówno na cały sezon, jak i na rundę jesienną.
 4. Każdy uczestnik ma obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie spotkania:

– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
– materiałów wybuchowych;
– wyrobów pirotechnicznych;
– materiałów pożarowo niebezpiecznych;
– napojów alkoholowych;

– środków odurzających i papierosów;

– dronów.

 1. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku podczas trwania wydarzenia.

Służby porządkowe na terenie wydarzenia są uprawnione do:

– legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości

– przeglądania zawartości bagażu, odzieży osób,

– wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się    niezgodnie z Regulaminem wydarzenia, a w przypadku nie wykonania tych poleceń wezwania do opuszczenia wydarzenia.

W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanego bagażu lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na imprezie jest zabronione członek służb porządkowych odmawia wpuszczania na wydarzenie osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów.

 1. Wejście na teren wydarzenia ze zwierzętami jest zakazane, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób z niepełnosprawnościami, które mogą przebywać na terenie wydarzenia ze swoimi psami przewodnikami.
 2. Zakazane jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności usługowej, handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy bez zgody Organizatora
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, której przewidzenie lub zapobieżenie było niemożliwe. W szczególności za wystąpienie siły wyższej uznaje się: warunki atmosferyczne (np. opady, wichury, upały), awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną oraz oświetlenie, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań i/lub obowiązków oraz wszelkie nadzwyczajne zjawiska (zmiany) natury społecznej, gospodarczej, politycznej czy prawnej Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w imprezie na potrzeby reklamowe, promocyjne a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji naborów.
 5. Administratorem danych osobowych jest: Lechia Gdańsk S.A. z siedzibą ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk.
  Więcej o polityce prywatności i bezpieczeństwa danych oraz Informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych – OFICJALNA STRONA LECHII GDAŃSK (lechia.pl)