#WRACAMY
#WEAREBACK

Klauzula RODO

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę, 

pracowników i osób fizycznych zatrudnianych na umowę cywilnoprawną  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. Urz. UE 2016 L 119, str. 1, ze zm.), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lechia Gdańsk S.A. z siedzibą ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk .
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Lechii Gdańsk S.A. można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo@lechia.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 •   a) w przypadku kandydatów do pracy: w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO ( tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących wynikających m.in. z Kodeksu pracy) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podstawą przetwarzania jest chęć zawarcia umowy o pracę.
 •   b) w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło – w celu prawidłowej realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO ),
 •   c) w celu wykonania obowiązków prawnych, jakie na nas ciążą- jako pracodawcy lub stronie umowy, takich jak obowiązek prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych, realizowanie zobowiązań podatkowych, ubezpieczeniowych, księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust 2 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących wynikających m.in. z Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, czy ustawy o rachunkowości.
 •   d) w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów Kodeksu pracy i prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora),
 •   e) w wyjątkowych sytuacjach na podstawie Państwa zgody (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a RODO) np. w celu wykorzystania Państwa wizerunku na potrzeby działań marketingowych administratora lub w przypadku dostarczenia w CV dodatkowych informacji z Państwa inicjatywy.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych celów, zgodnie z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów prawa. W przypadku niepodjęcia współpracy, Państwa dane zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji, chyba, że wyrażą Państwo odrębną zgodę na ich przechowywanie na potrzeby kolejnych rekrutacji, wtedy okres przetwarzania zostanie wydłużony do 12 miesięcy. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, będą one przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub do momentu wycofania zgody. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem zgody.
 2. Państwa dane mogą być przekazywane do urzędów i instytucji państwowych wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być także przekazywane podmiotom z nami współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia (np. w zakresie świadczenia usług IT) oraz podmiotom powiązanym własnościowo (udziałowcy spółki).
 3. Na zasadach określonych w RODO mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Państwa szczególnej sytuacji. Mają Państwo również prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia.
 4. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu. Co do zasady nie przekazujemy żadnych danych osobowych do Państw trzecich. Może się zdarzyć, że dane osobowe podane nam w korespondencji mailowej są przechowywane na serwerach firmy Microsoft np. w Stanach Zjednoczonych, w takim przypadku Lechia Gdańsk S.A. zapewnia odpowiednie zawarcie umowy z Microsoft, z kolei Microsoft w ramach stosowanych regulaminów zapewnia, że przetwarzania odbywa się, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa
 6. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

SPONSOR STRATEGICZNY

PARTNER TECHNICZNY

PARTNER MEDYCZNY

PARTNER KLUBU

LECHIA GDAŃSK

LECHIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA
Ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1
80-560 Gdańsk
NIP: 957-10-15-123
tel. +48 58 76 88 401
fax +48 58 76 88 403
biuro@lechia.pl

NEWSLETTER

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z informacjami, nowościami i promocjami od Lechii Gdańsk!

Stworzone dla Lechii Gdańsk z dumą i pasją ♥ przez Nakatomi