#WRACAMY
#WEAREBACK

Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych lub RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o świadczeniu usług drogą elektroniczną  oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane mogliśmy pozyskać:

 1. bezpośrednio od Państwa,
 2. od podmiotu, który zawarł z Lechią Gdańsk S.A. umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz.
 3. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z Lechią Gdańsk S.A., który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, przepisu prawa lub umowy np. w celu zakupu biletów na mecz.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych jest Lechia Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, pod adresem ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk, KRS: 0000325053, NIP: 9571015123, numer REGON: 220743305, tel.: +48 58 76 88 410, e-mail: rodo@lechia.pl.

W przypadku zakupu asortymentu w naszym sklepie internetowym na stronie https://sklep.lechia.pl/ oraz w sklepie Fan Store Lechia New Balance , zlokalizowanym przy Stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, współadministratorami Państwa danych są wspólnicy „LWY PÓŁNOCY” spółki cywilnej z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-844) przy ul. Podwale Staromiejskie 93, prowadzonej pod numerem NIP: 583-315-14-93, REGON: 221629706, czyli:

Tomasz Szamotulski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PROMOACTIVE Tomasz Szamotulski” z adresem głównego miejsca wykonywania działalności pod adresem: 80-844 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 93, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej numer NIP: 583-256-43-07, REGON: 220519418, oraz

Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk „Lwy Północy” z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy:

80-844) przy ul. Podwale Staromiejskie 93, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000331786 NIP:583-307-43-44, REGON: 220831713

Więcej informacji na ten przetwarzania Państwa danych w przypadku zakupu asortymentu w naszych sklepach znajdą Państwo na końcu Polityki w punkcie „Przetwarzanie danych przy sprzedaży pamiątek Lechii Gdańsk”.

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

 1. wykonania umowy sprzedaży biletu/karnetu oraz możliwości uczestnictwa w meczach objętych karnetem,
 2. zawarcia i realizacji innych umów, w tym kontraktów niezbędnych do funkcjonowania Klubu,
 3. zrealizowania zamówienia pamiątek związanych z funkcjonowaniem Klubu poprzez nasz sklep na stronie https://sklep.lechia.pl/ oraz w sklepie Fan Store Lechia New Balance , zlokalizowanym przy Stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1,
 4. wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na Klubie,  związanych ściśle z naszą działalnością sportową, a także wypełnienia obowiązków, które ciążą na Lechii Gdańsk S.A jako podmiocie gospodarczym i organizatorze imprez masowych, w szczególności monitoringu stadionu podczas meczów,
 5. ewentualnego dochodzenia roszczeń ich identyfikowania oraz obrony przed nimi,
 6. prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Lechia Gdańsk S.A. oraz partnerów i sponsorów Klubu, jak również jednostek i podmiotów powiązanych z Klubem.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy z Lechią Gdańsk S.A., np. kupna biletu lub karnetu a także zakupu pamiątki/gadżetu w sklepie Lechii,  podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy lub zrealizowania zamówienia. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta.

W pozostałym zakresie, czyli, jeśli podanie danych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy, podanie danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie udzielonej zgody np. zgody na przystąpienie do Akademii, zgody na otrzymywanie newslettera, zgody na działania marketingowe.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. zawarcie i realizacja umowy z Lechią Gdańsk S.A.,
 2. realizacja zmówienia np. zakupu pamiątek,
 3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Lechii Gdańsk S.A w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. wystawienie, księgowanie i archiwizowanie faktury),
 4. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Lechii Gdańsk S.A. w związku z jego działalnością sportową, zwłaszcza w zakresie organizacji meczów na podstawie  Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
 5. prawnie uzasadniony interes Lechii Gdańsk S.A.(np. marketing bezpośredni, wykonanie umowy zawartej z Lechia Gdańsk S.A. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot lub gdy jesteście Państwo osobą podaną do kontaktu w celu realizacji umowy),
 6. wyrażona przez Państwa zgoda (np. przystąpienie do Akademii, na wykorzystanie wizerunku, na otrzymywanie newslettera,  na działania marketingowe w tym użycie cookies i narzędzi typu web-push, na okazanie potwierdzenia zaszczepienia w przypadku zakupu biletów dla osób zaszczepionych /przetwarzanie danych szczególnej kategorii/).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Na podstawie przepisów RODO, mają Państwo prawo do żądania od Lechii Gdańsk S.A. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania zwłaszcza w odniesieniu do naszych działań marketingowych. Na Państwa żądanie dane możemy także przenieść do innego administratora danych (prawo do przenoszenia).  W przypadku uznania, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak cofnąć zgodę?

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Lechii Gdańsk S.A.w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Odnośnie zgody wyrażonej na działania plików cookies oraz narzędzie „web push“ prosimy o zapoznanie się odpowiednio z punktem „Pliki cookies“  i „Narzędzie web-push“.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Lechią Gdańsk S.A. lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Lechia Gdańsk S.A. i jakie mogą być podnoszone wobec Lechii Gdańsk S.A. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku, przykładowo Państwa dane, niezbędne do zakupu biletu na mecz, przechowywane będą przez okres 2 lat od daty zakupu ostatniego biletu.  Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody lub do momentu ustania celu przetwarzania np. rezygnacji z członkostwa w Akademii.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Lechia Gdańsk S.A. na Państwa rzecz, lub gdy jesteście Państwo podani jako osoba do kontaktu do wykonania tej umowy, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w związku z działaniami marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania (zakończenie działań marketingowych).

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Lechię Gdańsk S.A. jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami?

Obecnie takie skargi kierować można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, które wywoływałoby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływało, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w punkcie „Pliki cookies“.

Co do zasady nie przekazujemy żadnych danych osobowych do Państw trzecich.

Może się zdarzyć, że dane osobowe podane nam w korespondencji mailowej są przechowywane na serwerach firmy Microsoft np. w Stanach Zjednoczonych, w takim przypadku Lechia Gdańsk S.A. zapewnia odpowiednie zawarcie umowy z Microsoft, z kolei Microsoft w ramach stosowanych regulaminów zapewnia, że przetwarzania odbywa się, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Pliki Cookies

Witryna www.lechia.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.  Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego itp.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy, korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwiają odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji tych działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 1. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu,
 2. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych,
 3. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika,
 4. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili usunąć swoje dane z naszej bazy w Analytics korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili zmienić ustawienia na swoim koncie Google, by ograniczyć emisję reklam, które są mu wyświetlane na https://myaccount.google.com/privacy#ads w sekcji Ustawienia reklam.

Serwis www.lechia.pl korzysta z usług Google Ads,  aby przyciągnąć uwagę do naszych atrakcyjnych ofert za pomocą materiałów reklamowych (tzw. Google Ads) na zewnętrznych stronach internetowych. Na podstawie danych zebranych podczas kampanii reklamowych możemy ocenić jak udane były zastosowane środki reklamowe. Materiały reklamowe są dostarczone przez Google za pomocą tzw. „Ad Servers”. W tym celu, używamy cookies serwerowych, za pomocą których określone parametry sukcesu dotarcia do odbiorców, takie jak zamieszczanie reklam lub kliknięć użytkowników mogą być mierzone. Jeśli Użytkownik wejdzie na naszą stronę internetową przez reklamę Google, Google Ads przechowa plik cookie na jego urządzeniu. Te pliki cookies zazwyczaj wygasają po 30 dniach i nie służą do identyfikowania odwiedzających. Dla tych plików cookies, w celu analizy wartości, są zazwyczaj przechowywane: unikalny identyfikator cookie, liczba wyświetleń na jedno lokowanie reklamy (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po wyświetleniu) oraz informacja opt-out (oznaczenie, który użytkownik nie życzy sobie by był dalej uwzględniany).

Te pliki cookies pozwalają Google na rozpoznawanie przeglądarki internetowej Użytkownika. Jeśli odwiedza on konkretne strony w naszej domenie a przechowywane cookies jeszcze nie wygasły na jego urządzeniu, możemy stwierdzić, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Nie zbieramy ani nie przetwarzamy jakichkolwiek danych osobowych na podstawie powyższych środków reklamowych. Otrzymujemy jedynie analizy statystyczne od Google. Na podstawie tych ewaluacji jesteśmy w stanie ocenić, które z użytych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych innych danych dotyczących używania materiałów reklamowych; w szczególności nie możemy identyfikować użytkowników na podstawie tej informacji.

Używamy także funkcji remarketingu w usługach Google Ads. Funkcja remarketingu pozwala nam na prezentowanie użytkownikom naszej strony internetowej i reklam opartych na ich zainteresowaniach z innych stron internetowych należących do sieci reklamowej Google (w wyszukiwarce Google lub na YouTube, tzw. „Google ads” lub na innych stronach internetowych). W tym celu, interakcja użytkowników na naszej stronie internetowej jest analizowana, np. które oferty zainteresowały użytkownika, aby móc wyświetlić reklamy adresowane do użytkowników nawet w przypadku odwiedzania naszej strony internetowej na innych stronach. By to osiągnąć, Google przechowuje cookies w przeglądarkach użytkowników, którzy odwiedzają określone serwisy Google lub strony internetowe w Google Display Network.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o celach i zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Google, prosimy odnieść się do ich polityki prywatności. Znajdą tam Państwo dalsze informacje o swoich prawach oraz ustawianiu opcji by chronić swoją prywatność:

https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy;

Możliwe jest przekazywanie danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie zastosowanie mają standardowe klauzule umowne zgodnie z Art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Alternatywnie, znajdą Państwo więcej informacji na stronie internetowej Network Advertising Initiative (NAI) http://www.networkadvertising.org.

Mogą Państwo zapobiec uczestniczeniu w procesie śledzenia na różne sposoby:

 1. przez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki, w szczególności poprzez wstrzymanie plików cookies podmiotów trzecich, w ten sposób nie otrzymają Państwo żadnych reklam od podmiotów trzecich,
 2. przez dezaktywację cookies na potrzeby śledzenia konwersji, przez ustawienie Państwa przeglądarki w taki sposób aby cookies były blokowane przez domenę www.googleadservice.com; https://www.google.pl/settings/ads – to ustawienie zostanie usunięte kiedy usuną Państwo swoje cookies,
 3. przez dezaktywację reklam dostawców, opartych na zainteresowaniach, które są częścią kampanii samoregulacyjnej „About Ads” dostępnej pod adresem http://www.aboutads.info/choices, – to ustawienie zostanie usunięte, kiedy usuną Państwo swoje pliki cookies,
 4. przez permanentną dezaktywację reklam w Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome w Państwa przeglądarkach za pomocą linku http://www.google.com/settings/ads/plugin.

Narzędzie Web Push

Serwis lechia.pl korzysta z narzędzia Web Push, które umożliwia wysyłanie krótkich informacji do przeglądarki, z której Państwo korzystacie, tzw. powiadomień. Są to  niewielki notyfikacje,  poprzez które informujemy Państwa o naszych nowych produktach, usługach, promocjach itp. zachęcając do wejścia na odpowiednią stronę naszego serwisu.

Powiadomienia Web Push są wysyłane do Państwa przeglądarki internetowej wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich otrzymywanie.

Zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

Stosując powyższe narzędzie marketingowe Lechia Gdańsk nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników korzystających z powiadomień, są oni identyfikowani wyłącznie na podstawie informacji, które są przechowywane przez ich przeglądarki internetowe, do których Lechia Gdańsk S.A. nie ma dostępu.

 Pozostałe działania profilowania

W ramach naszych działań marketingowych, możemy podejmować również inne aktywności  z zakresu profilowania, w celu jak najlepszego dopasowania naszej oferty do potrzeb Kibiców, Klientów i pozostałych  Użytkowników naszego serwisu.

W oparciu o dane transakcyjne a także dane kontaktowe, dopasowujemy do Państwa potrzeb treści naszych komunikatów marketingowych, wysyłanych mailem lub sms-em, tak, aby jak najtrafniej przedstawić Państwu nasze produkty, usługi i promocje.

Możemy także adresować do Państwa wiadomości przypominające np. o niedokończonych zakupach biletu na mecz lub gadżetu w naszym sklepie internetowym.

Informujemy, że w każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec naszych działań marketingowych, w tym profilowania poprzez kliknięcie w odpowiedni link podany w treści naszych wiadomości lub wysłanie do nas informacji na adres rodo@lechia.pl.

Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów trzecich będących kooperantami Lechii Gdańsk S.A. Są to podmioty świadczące dla nas usługi z zakresu IT, monitoringu wizyjnego, podmioty współpracujące w zakresie kolportażu biletów, podmioty świadczące usługi z zakresu działań marketingowych w tym także wykonywania fotografii, czy nagrań video. Wszyscy procesorzy przekazywanych danych osobowych zostają zweryfikowani przez Lechię Gdańsk S.A. w zakresie bezpieczeństwa ochrony danych oraz zobowiązani na podstawie stosownej umowy do używania danych osobowych tylko i wyłącznie do celów wyznaczonych przez Lechię Gdańsk S.A.

Odbiorcami danych osób uczestniczących w organizowanych przez nas meczach są także podmioty uprawnione do otrzymywania tych danych na podstawie przepisów w tym zwłaszcza ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Odbiorcami danych uczestników Akademii są dodatkowo Pomorski i Polski Związek Piłki Nożnej, dane te są przekazywane w oparciu o wyrażone zgody.

Postanowienia końcowe

Lechia Gdańsk S.A. jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W tym konkretnym celu Lechia Gdańsk S.A. zaangażowało do współpracy specjalistów w zakresie RODO oraz ISO 27001:2015 oraz dokonała pełnego dostosowania do ww. zestawów norm w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania w sprawie ochrony danych, prosimy o kontakt mailowy na adres: rodo@lechia.pl lub telefoniczny:

Inspektor Ochrony Danych – Paweł Modrzejewski tel. 544 544 001,

Zastępca Inspektora Ochrony Danych – Izabela Walczak  tel. 791 543 400.

Przetwarzanie danych przy sprzedaży pamiątek Lechii Gdańsk

W przypadku zakupu asortymentu w naszym sklepie internetowym na stronie https://sklep.lechia.pl/ oraz w sklepie Fan Store Lechia New Balance, zlokalizowanym przy Stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, współadministratorami Państwa danych są:

 • Lechia Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, pod adresem ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk, KRS: 0000325053, NIP: 9571015123, numer REGON: 220743305, tel.: +48 58 76 88 410.

oraz wspólnicy „LWY PÓŁNOCY” spółki cywilnej z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-844) przy ul. Podwale Staromiejskie 93, (dalej Lwy), prowadzonej pod numerem NIP: 583-315-14-93, REGON: 221629706, czyli:

 • Tomasz Szamotulski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PROMOACTIVE Tomasz Szamotulski” z adresem głównego miejsca wykonywania działalności pod adresem: 80-844 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 93, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej numer NIP: 583-256-43-07, REGON: 220519418,
 • Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk „Lwy Północy” z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-844) przy ul. Podwale Staromiejskie 93, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000331786 NIP:583-307-43-44, REGON: 220831713

W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie ochrony danych mogą się Państwo skontaktować z nami na podane powyżej adresy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@lechia.pl  lub adres Inspektora Ochrony Danych w Lechii Gdańsk:  rodo@lechia.pl i nr tel. 791 543 400.  

Dane przetwarzane są w celu:

 • zrealizowania zamówienia zakupu pamiątek związanych z funkcjonowaniem Klubu Lechii Gdańsk poprzez nasz sklep na stronie https://sklep.lechia.pl/ oraz w sklepie Fan Store Lechia New Balance , zlokalizowanym przy Stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1 – podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. b) RODO.
 • wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na Współadministratorach,  związanych z prowadzeniem sklepu, w tym w zakresie rozliczeń podatkowych, skarbowych i księgowych – podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. c) RODO
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń, ich identyfikowania oraz obrony przed nimi – podstawa prawna 6 ust 1. lit. f) RODO,
 • prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów oferowanych przez Współadministratorów – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

Na podstawie przepisów RODO, mają Państwo prawo do żądania od  każdego ze Współadministratorów  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania zwłaszcza w odniesieniu do naszych działań marketingowych. Na Państwa żądanie dane możemy także przenieść do innego administratora danych (prawo do przenoszenia).  W przypadku uznania, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane będą przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, np. urzędu skarbowego oraz do podmiotów, z którymi Współadministratorzy zawarli odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych w zakresie obsługi IT, w tym usług hostingowych oraz usług księgowych lub marketingowych.

Co do zasady nie przekazujemy danych osobowych do Państw trzecich. Może się zdarzyć, że dane osobowe podane nam w korespondencji mailowej są przechowywane na serwerach firmy Microsoft np. w Stanach Zjednoczonych, w takim przypadku Lechia Gdańsk S.A. zapewnia odpowiednie zawarcie umowy z Microsoft, z kolei Microsoft w ramach stosowanych regulaminów zapewnia, że przetwarzania odbywa się, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Dane osób składających zamówienie w naszych sklepie będą przechowywane do czasu realizacji zamówienia i potem przez okres niezbędny do dochodzenia możliwych roszczeń, a w przypadku zażądania wystawienia faktury przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości (co do zasady 5 lat ).

Zgodnie z art. 26 pkt 2 RODO, Współadministratorzy, niniejszym udostępniają zasadniczą część uzgodnień dotyczącą współadministrowania danymi:

Poniższa tabela określa zakres odpowiedzialności poszczególnych Współadministratorów za wypełnienie obowiązków wynikających z RODO, w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez Klientów przysługujących im praw oraz obowiązków Współadministratora w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO:

Zakres obowiązkuPodmiot odpowiedzialny
Stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych Klientów  przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą czy zniszczeniem lub uszkodzeniem.Lechia, Lwy
Posługuje się własnym personelem (posiadającym odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonym, zobowiązanym do zachowania poufności) przy wykonywaniu całości czynności przetwarzania danych osobowych Klientów, które wynikają z zakresu Współpracy.Lechia, Lwy
Zapewnia niezawodność systemów informatycznych i systemów zabezpieczenia danych osobowych, w tym SystemuLechia
Zapewnia odpowiednie udokumentowanie zgodności przetwarzania danych osobowych Klientów z rozporządzeniem RODO, w tym wdraża odpowiednie polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Lechia, Lwy
Realizuje w imieniu Współadministratorów obowiązki informacyjne oraz dokonuje czynności związane ze sprostowaniem i usunięciem danych osobowych Klientów, zgodnie z postanowieniami art. 13-22 RODO.Lechia
Realizuje w imieniu Współadministratorów obowiązki wynikające z postanowień art. 32-36 RODO.Lechia, Lwy
Zapewnia, aby z podmiotami przetwarzającymi zawarte były umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Klientów oraz by wszystkim pracownikom nadano stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych Pacjentów. Prowadzi rejestr nadanych upoważnień.Lechia, Lwy
Zapewnia odpowiednie systemy monitorowania stanu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych KlientówLechia, Lwy
Rozpatruje wszelkie wnioski, podania, petycje, uwagi zgłaszane w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów, kierowane wobec któregokolwiek ze Współadministratorów.Lechia

Stosownie do art. 26 ust. 3 RODO, niezależnie od podziału odpowiedzialności wskazanej w tabeli powyżej, osoba, której dane osobowe dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO, wobec każdego ze Współadministratorów.

Współadministratorzy oświadczają, że nie będą przekazywać danych osobowych objętych Umową do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (poza Europejski Obszar Gospodarczy), z wyjątkiem sytuacji, gdy przekazywanie danych wynika ze współpracy Lechii z poddostawcami usług z zakresu IT.

Niezależnie od powyższych postanowień, każdy ze Współadministratorów zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Klientów zgodnie z postanowieniami RODO, przepisami prawa krajowego dotyczącymi ochrony danych osobowych, z zachowaniem szczególnej staranności.

Dane osobowe Klientów będą współadministrowane przez czas prowadzonej współpracy w zakresie prowadzenia  sprzedaży i dystrybucji odzieży oraz przedmiotów użytkowych i pamiątkowych, oznaczonych Znakami towarowymi Lechii Gdańsk.    

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy RODO oraz innych aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, a także Kodeksu cywilnego.

SPONSOR STRATEGICZNY

PARTNER PREMIUM

PARTNER TECHNICZNY

PARTNER MOTORYZACYJNY

PARTNER MEDYCZNY

OFICJALNY DOSTAWCA MURAWY HYBRYDOWEJ

PARTNER KLUBU

PARTNER KLUBU

LECHIA GDAŃSK

LECHIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA
Ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1
80-560 Gdańsk
NIP: 957-10-15-123
tel. +48 58 76 88 401
fax +48 58 76 88 403
biuro@lechia.pl

NEWSLETTER

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z informacjami, nowościami i promocjami od Lechii Gdańsk!

Stworzone dla Lechii Gdańsk z dumą i pasją ♥ przez Nakatomi