28
paź
2022

Komunikat po posiedzeniu Rady Nadzorczej Lechia Gdańsk S.A.

W dniu 28 października 2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Lechia Gdańsk SA. W jej trakcie dokonano wyboru Przewodniczącego, którym został Pan Arkadiusz Gerwel. Rada Nadzorcza ponadto pozytywnie oceniła sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Lechii Gdańsk SA oraz przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022.

Wstępne sprawozdanie finansowe przewidywało zysk w wysokości 2,6 mln zł. Jednak ze względu na fakt, że nie doszło do zakładanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 29 września 2022 roku, dokonano aktualizacji wyceny odsetek od pożyczek, które miały być przedmiotem konwersji na akcje. W związku z tym oraz różnicami kursowymi, zysk za ostatni rok obrachunkowy wyniósł 1.273.103,82 zł.

W przedmiocie wniosku o zawieszenie złożonego przez Wiceprezesa Zarządu Piotra Zejera, Rada Nadzorcza jednogłośnie postanowiła oddalić wniosek z jednoczesnym skierowaniem go do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 3 listopada 2022 roku.

Na dzień 3 listopada 2022 zaplanowano Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Klubu w przedmiocie m.in. zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za ostatni rok obrachunkowy.

Partner strategiczny
Sponsor
Partner premium
Partner techniczny
Partner motoryzacyjny
Partner medyczny
Oficjalny dostawca murawy hybrydowej
Partner klubu
Partner klubu