03
lis
2022

Komunikat po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Lechii Gdańsk S.A.

W dniu 3 listopada 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lechii Gdańsk S.A.

W trakcie posiedzenia m.in. zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.07.2021 – 30.06.2022. Postanowiono o przeznaczeniu zysku za ostatni rok obrotowy w wysokości 1.273.103,82 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Wstępne sprawozdanie finansowe przewidywało zysk w wysokości 2,6 mln zł. Jednak ze względu na fakt, że nie doszło do zakładanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 29 września 2022 roku, dokonano aktualizacji wyceny odsetek od pożyczek, które miały być przedmiotem konwersji na akcje. W związku z tym oraz różnicami kursowymi, zysk za ostatni rok obrachunkowy wyniósł 1.273.103,82 zł.

W minionym roku obrotowym Spółka uzyskała 46,2 mln zł przychodu z działalności podstawowej, o ponad 4 mln zł więcej niż w roku poprzednim. W sumie przychody Spółki wyniosły 57,4 mln zł. W porównaniu do roku ubiegłego koszty zmniejszyły się o 8 mln zł.

W roku obrotowym I drużyna Klubu zajęła 4 miejsce w rozgrywkach Ekstraklasy i brała udział w kwalifikacjach rozgrywek Ligi Konferencji UEFA.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności za rok obrotowy 1.07.2021 – 30.06.2022.

LINK do sprawozdań

Partner strategiczny
Sponsor
Partner premium
Partner techniczny
Partner motoryzacyjny
Partner medyczny
Oficjalny dostawca murawy hybrydowej
Partner klubu
Partner klubu