19
lut
2024

Lechia Gdańsk SA przedstawia nowych kandydatów do Rady Nadzorczej

Lechia Gdańsk SA z dumą przedstawia dwóch wybitnych kandydatów z ramienia Football Culture Poland/MADA – większościowego udziałowca, do swojej Rady Nadzorczej: pana Petera George’a Kalwitzkiego oraz pana Juliusza Parackiego.

Pan Peter George Kalwitzki wniesie bogate międzynarodowe doświadczenie biznesowe. Z historią zakładania i współzałożenia kilku wysokotechnologicznych firm, takich jak XETOS AG, pan Kalwitzki udowodnił swoje innowacyjne podejście do biznesu. Jego ekspertyza nie ogranicza się tylko do technologii. Był aktywnie zaangażowany w fuzje i przejęcia, szczególnie znany ze swojej roli na rynku telekomunikacyjnym w Polsce. Pan Kalwitzki jest także pasjonatem sztuki, co świadczy o jego zróżnicowanych zainteresowaniach i zaangażowaniu w działania kulturalne.

Pan Juliusz Paracki, rodowity mieszkaniec Sopotu, posiada obszerne doświadczenie prawne skoncentrowane na wsparciu lokalnych przedsiębiorstw i projektów infrastrukturalnych. Jako partner zarządzający w Lexarius Konsorcjum Radców Prawnych, przewodził złożonym usługom prawnym dla znaczących inwestycji infrastrukturalnych. Jego prawnicze umiejętności są uzupełnione przez pracę w Fundacji „Drogi Proste”, która zapewnia pomoc psychologiczną dzieciom i młodzieży.

Obaj kandydaci dzielą zaangażowanie w rozwój i sukces Lechii Gdańsk SA. Ich unikalne umiejętności i doświadczenia są gotowe aby wzmocnić strategiczną wizję klubu oraz zaangażowanie lokalnej społeczności.

Wybory nowych członków Rady Nadzorczej odbędą się na nadchodzącym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 6 marca 2024 roku. Lechia Gdańsk SA zaprasza wszystkich akcjonariuszy do udziału w tym ważnym wydarzeniu.

Peter George Kalwitzki

 

Juliusz Paracki

 

Lechia Gdańsk SA Announces New Candidates for Supervisory Board

Lechia Gdańsk SA is proud to announce two distinguished candidates of Football Culture Poland/MADA – majority shareholder, for the Club’s Supervisory Board: Mr. Peter George Kalwitzki and Mr. Juliusz Paracki.

Mr. Peter George Kalwitzki brings a big international business experience to the table. With a history of founding and co-founding several high-tech companies such as XETOS AG, Mr. Kalwitzki has proven his innovative approach to business. His expertise is not limited to technology. He has been actively involved in mergers and acquisitions, especially noted for his role in the Polish Telecommunication market. Mr. Kalwitzki is also a passionate art collector, demonstrating his diverse interests and commitment to cultural endeavors.

Mr. Juliusz Paracki, a native to Sopot, has an extensive legal background with a focus on supporting local enterprises and infrastructure projects. As a Managing Partner at Lexarius Konsorcjum Radców Prawnych, he has led complex legal services for significant infrastructural investments. His legal acumen is complemented by his work with the “Drogi Proste” Foundation, providing psychological assistance to children and youth.

Both candidates share a commitment to the growth and success of Lechia Gdańsk SA. Their unique skills and experiences are poised to strengthen the club’s strategic vision and community involvement.

The election of the new members of the Supervisory Board will take place at the upcoming General Meeting of Shareholders which takes place on March 6th 2024. Lechia Gdańsk SA invites all shareholders to participate in this important event.

Partner strategiczny
Sponsor
Partner premium
Partner techniczny
Partner motoryzacyjny
Partner medyczny
Oficjalny dostawca murawy hybrydowej
Partner klubu
Partner klubu