29
wrz
2022

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lechii Gdańsk S.A.

W dniu 29 września 2022 roku w siedzibie Klubu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Lechia Gdańsk S.A. Tematem przewodnim była uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, która ostatecznie nie została podjęta. Ponadto do Rady Nadzorczej zostało powołanych dwóch nowych członków.

Przedstawiciel Akcjonariusza Większościowego Pan Adam Mandziara skierował do akcjonariuszy list, w którym przedstawił bieżącą sytuację Klubu oraz uzasadnienie wniosku o podwyższenie kapitału zakładowego.

W ubiegłym sezonie tj. 2021/22 spółka Lechia Gdańsk SA osiągnęła przychód w wysokości 52,4 mln złotych, czyli o 10,3 mln złotych więcej niż w sezonie 2020/2021. Ponadto osiągnięto również wpływy z transferów wychodzących o kwocie 11,3 mln zł. Co sprawia, że Lechia Gdańsk jest jednym z lepiej zbilansowanych Klubów w Ekstraklasie w kwestii budżetów wynagrodzeń, który utrzymany jest na poziomie 53% budżetu.  Utrzymywana dyscyplina finansowa pozwoliła na zredukowanie zadłużenia spółki, a za rok ubiegły wykazano również zysk w wysokości 2,6 mln złotych. Dane świadczące o dobrej kondycji Klubu potwierdził raport uznanej firmy audytorskiej Deloitte, który został opublikowany 20 września 2022 roku.

Zdaniem Akcjonariusza Większościowego dalszy rozwój wymaga podjęcia kolejnych kroków. Dlatego podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddano pod głosowanie wniosek o podwyższenie kapitału zakładowego spółki o 40,5 miliona złotych. Zgoda na tę procedurę pozwoliłaby na konwersję na akcje pozostałych do spłaty pożyczek wobec głównego akcjonariusza Klubu, co pozwoliłoby na całkowite oddłużenie Klubu. Zdaniem przedstawiciela Akcjonariusza Większościowego podjęcie takiej decyzji mogłoby pozwolić na dalszą stabilizację finansową, a brak zadłużenia, którego wysokość jest zbliżona do rocznego budżetu Klubu, umożliwiłoby rozwój Lechii Gdańsk. Ostatecznie do podwyższenia nie doszło, w związku z brakiem zgody na podjęcie uchwały przez wymagane statutem 99% kapitału.

W czasie zgromadzenia podjęto decyzję o poszerzeniu składu Rady Nadzorczej. Pan Arkadiusz Gerwel oraz Bogdan Oworuszko zostali powołani jako jej nowi członkowie.

Aktualny skład rady nadzorczej Klubu jest następujący: Pani Adriana Mandziara, Pani Marta Jabłońska, Pan Dariusz Krawczyk, Pan Arkadiusz Gerwel oraz Pan Bogdan Oworuszko.

Sponsorzy
Partner główny
Sponsor Premium
Sponsorzy
Partner techniczny
Partner strategiczny
Partner motoryzacyjny
Partnerzy
Oficjalni dostawcy