#WRACAMY #WEAREBACK

Paolo Urfer po Derbach Trójmiasta

Prezentujemy wiadomość od prezesa zarządu Lechii Gdańsk, Paolo Urfera po wygranych Derbach Trójmiasta!

JESTEŚMY MISTRZAMI!

Szanowni kibice, drodzy członkowie drużyny i szanowni partnerzy,

Wczoraj, w blasku reflektorów naszej dumnej areny, gdy echo naszego zwycięstwa wciąż rozbrzmiewa w naszych uszach, stałem z naszą drużyną przed wami wszystkimi pokorny i pełen radości.

Lechia Gdańsk nie tylko wygrała mecz; zwyciężyliśmy w każdych okolicznościach, zmieniając marzenia w rzeczywistość i przeszliśmy do historii.

Ta podróż – nasza podróż – rozpoczęła się w najbardziej nieprawdopodobnych okolicznościach. Zaledwie rok temu ten historyczny klub stanął w obliczu najpoważniejszej próby. Ale kiedy inni widzieli wyzwania nie do pokonania, nasi strategiczni inwestorzy z Mada Global dostrzegli bezgraniczny potencjał. Uwierzyli w ducha Gdańska, w istotę Lechii i w nieustępliwą odwagę jej mieszkańców.

Wspólnie wyobraziliśmy sobie przyszłość wykutą w etosie odporności, który uosabia to miasto – przyszłość, w której Lechia Gdańsk nie tylko przetrwa, ale odniesie zwycięstwo.

Nasza transformacja w tym sezonie polega na naszym duchu i sercu:

 • Serce drużyny, która walczyła każdym włóknem swojego jestestwa,
 • Serce sztabu, który niestrudzenie pracował za kulisami,
 • I wreszcie, serce naszych fanów, którzy byli wiatrem w żagle.

Do naszych zawodników, jesteście architektami dzisiejszego sukcesu. Wasze poświęcenie i ciężka praca zbudowały ten moment, bramka po bramce, mecz po meczu.
Zamieniliście nasze boisko w płótno, malując arcydzieło, które zostanie zapamiętane w annałach tej ligi.

Naszym pracownikom – wasze zaangażowanie i poświęcenie były źródłem naszego sukcesu. Wasze wysiłki często pozostają niezauważone, ale nigdy niedocenione.

I naszym niesamowitym kibicom – wasza wiara i pasja to DNA Lechii Gdańsk. Wasze przyśpiewki podtrzymują nas na duchu, a wasze wsparcie podnosi nasze ambicje. Trwaliście przy nas w próbach i triumfach i za to jesteśmy wam winni największą wdzięczność.

Wczorajszego wieczoru, ciesząc się z tego zwycięstwa, pamiętajmy również o wizji Mada Global, której dalekowzroczność i zaangażowanie odegrały kluczową rolę. Od głębokich finansowych tarapatów do wyżyn zwycięstwa w tej lidze – cóż to była za podróż!

Podróż możliwa dzięki inwestycji nie tylko w zespół,

 • ale w społeczność,
 • w kulturę,
 • we wspólne dziedzictwo triumfu nad przeciwnościami losu.

Patrząc w przyszłość, kontynuujmy tę jedność i siłę.

Razem jesteśmy nie tylko zespołem. Jesteśmy rodziną – rodziną, która wykracza poza Gdańsk, docierając do naszych braci i sióstr na Ukrainie, dzieląc się tym zwycięstwem jako pochodnią pokoju.

Dziękuję każdemu z Was za wiarę w nas, za inwestowanie serc i nadziei w nasze wspólne marzenie.

Za wiele więcej zwycięstw!

Pozdrawiamy ducha Gdańska i pięknej gry, która jednoczy nas wszystkich.

Paolo Urfer, prezes zarządu

WE ARE THE CHAMPIONS!

Esteemed fans, cherished team members, and revered partners,

Yesterday, under the floodlights of our proud arena, as the echoes of our victory still resound in our ears, I was standing with our team before all of you humbled and full of joy.

Lechia Gdańsk didn’t just win a match; we triumphed over all type of circumstances, turning dreams into reality, and we made history.

This journey—our journey—began in the most unlikely circumstances. Just a year ago, this historic club faced its gravest test. But when others saw insurmountable challenges, our strategic investors at Mada Global recognized boundless potential. They believed in the spirit of Gdańsk, in the essence of Lechia, and in the unyielding courage of its people.

Together, we envisioned a future forged in the ethos of resilience that this city embodies—a future where Lechia Gdańsk not only survives but achieves victory.

Our transformation this season is all about our spirit and heart:

 • The heart of a team that fought with every fiber of their being,
 • The heart of a staff that worked tirelessly behind the scenes,
 • And finally, the heart of our fans, who have been the wind behind our sail.

To our players, you are the architects of today’s success. Your dedication and hard work have built this moment, goal by goal, match by match.
You’ve turned our pitch into a canvas, painting a masterpiece that will be remembered in the annals of this league.

To our staff—your commitment and dedication was at the very source of our success. Your efforts often go unseen but never unappreciated.

And to our incredible fans—your faith and passion is the DNA of Lechia Gdańsk. Your chants fuel our spirits and your support lifts our ambitions. You’ve stood by us, through trials and triumphs and for this, we owe you our greatest gratitude.

Yesterday evening, as we revel in this victory, let us also remember the vision of Mada Global, whose foresight and commitment have been instrumental. From the depths of financial distress to the heights of winning this league—what a journey it has been!

A journey made possible by an investment not just in a team,

 • but in a community,
 • in a culture,
 • in a shared legacy of triumph over adversity.

As we look to the future, let us carry forward this unity and strength.

Together, we are not just a team:

 • we are a family—a family that extends beyond Gdańsk, reaching out to our brothers and sisters in Ukraine, sharing this victory as a torch for peace.

Thank you, each and every one of you, for believing in us, for investing your hearts and hopes in our shared dream.

To many more victories!

We salute the spirit of Gdansk and the beautiful game that unites all of us.

Paolo Urfer, President of the management board

SPONSOR STRATEGICZNY

PARTNER PREMIUM

PARTNER TECHNICZNY

PARTNER MOTORYZACYJNY

PARTNER MEDYCZNY

OFICJALNY DOSTAWCA MURAWY HYBRYDOWEJ

PARTNER KLUBU

PARTNER KLUBU

LECHIA GDAŃSK

LECHIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA
Ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1
80-560 Gdańsk
NIP: 957-10-15-123
tel. +48 58 76 88 401
fax +48 58 76 88 403
biuro@lechia.pl

NEWSLETTER

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z informacjami, nowościami i promocjami od Lechii Gdańsk!

Stworzone dla Lechii Gdańsk z dumą i pasją ♥ przez Nakatomi